Innehållsförteckning

  2.3.1 Förbränning och miljö

  All förbränning ger någon form av förbränningsprodukter. En del kan vara helt ofarliga, medan andra är mer eller mindre skadliga för människa och miljö, se Figur 13.

  Allmänt kan man säga att väte, H2, i bränslet ger ofarligt vatten som slutprodukt, medan svavel, kol och kväve (S, C, och N2) ger olika produkter, som klassas som skadliga för miljön. Vanliga förbränningsprodukter är SO2, SO3, CO, CO2, NO, NO2, som alla påverkar vår omgivning.

  Alla föreningarna av S, C, och N2, som innehåller syre (O2), kallas oxider och uppträder i gasform.

  2.3.2 Påverkan från svavel, S

  Svavlet i bränslet bildar svaveloxider av två typer, SO2 och SO3. Dessa ger försurning av naturen och kan även skada förbränningsanläggningen, genom att frätande syror faller ut i avgaserna, när dessa kyls under den så kallade syradaggpunkten vid cirka 150°C. Genom lagstiftning har man begränsat användningen av bränslen med höga svavelhalter.

  2.3.3 Påverkan från kol, C

  Kolet, som alltid finns i stora mängder i bränslet, bildar med syre främst koldioxid, som bidrar till den så kallade växthuseffekten. Jordens temperaturnivå ökar, genom att värmeutstrålning från jorden försvåras.

  Vid så kallad ofullständig förbränning (med luftfaktor mindre än ett) bildas delvis oförbränt bränsle, som kan vara cancerframkallande och innehålla giftig kolmonoxid (CO).

  2.3.4 Påverkan från kväve, N2

  Kväveoxiderna NO och NO2 samlas under en allmän beteckning, NOX, men i miljösammanhang sätts gränsvärdet för NOX i form av NO2. NOX är skadligt för människans andningsvägar (lungskador kan uppstå), men har även en skadlig inverkan på miljön.

  2.3.5 Påverkan av sot och stoft

  I avgaserna finns större eller mindre mängder av sot och stoft. Luftfuktighet binds lätt i sotet eller stoftet. De fuktiga partiklarna kan lätt klumpa sig samman till större enheter. Under inverkan av framför allt svaveloxiderna blir partiklarna sura. Sot- och stoftnedfallet blir med andra ord surt och verkar försurande på naturen. Det sura nedfall vi idag upplever i Sverige, orsakas dock till största delen av utsläpp i Centraleuropa. Även skadliga tungmetaller binds och sprids på detta sätt.