Innehållsförteckning

  7.0.1 Övergripande materialplanering

  Vid all produktion måste en övergripande planering göras för att hålla ned kostnaderna. Detta gäller även materialplaneringen på ugnssidan.

  Produktionen måste planeras så att:

  • postföljden är sådan att minsta möjliga omställning måste göras i valsverket vid övergång till nästa post. Småposter av liknande material med liknande värmning samlas till större ”poster”.
  • postföljden är sådan att minsta möjliga temperaturomställning måste göras inför nästföjande post (jämför föregående punkt)
  • ugnens kapacitet utnyttjas fullt ut så länge det är möjligt. Om ugnen produktionskapacitet är väsentligt större än aktuell produktionstakt är det ur energisynpunkt ofta bättre att dra ned, eller stänga av, ugnen några dagar och sedan köra ”för fullt” någon dag än att köra med mycket låg produktionstakt under alla dagar.
  • ugnens härd utnyttjas effektivt, till exempel genom att lägga in flera rader ämnen i stället för en rad om ämnena är korta, om detta är möjligt.
  • materialet kommer till ugnen strax innan det skall matas in. Stora materialmängder, som ligger och väntar, innebär stort bundet kapital samt långsamt materialflöde genom verket.
  • materialet är kontrollerat beträffande sprickor och andra defekter samt åtgärdat i förekommande fall. Materialet måste märkas ordentligt så att misstag ej uppstår (till exempel sammanblandning av poster).
  • all nödvändig information har delgivits ugnspersonalen, som till exempel hur stor posten är, vilken materialkvalitet den består av, till vilken temperatur den skall värmas, vilka dimensioner den har och om restriktioner beträffande värmningstiderna gäller (materialet kan vara känsligt för avkolning eller för snabb påvärmning).

  Med varje post följer ett materialblad (kan finnas i en dator) där alla data gällande aktuella processteg och åtgärder är införda. Ansvarig personal för in data allteftersom de olika processstegen genomförs och noterar även de avvikelser som eventuellt uppstår.