Innehållsförteckning

  6.3.1 Syrgas

  Syrgas används i allt större omfattning inom stålindustrin. Gasen används i processer som har med reduktion eller förbränning i en eller annan form att göra.

  6.3.2 Fördelar

  Det finns många fördelar med att förbränna bränslen med syrgas i stället för med luft. En fördel är att förbränningstemperaturen blir högre och avgasmängderna väsentligt mindre än vid förbränning med luft (ty luft innehåller barlast i form av stora mängder kvävgas). En annan fördel är att kväveoxidbildningen är mycket låg vid förbränningen, eftersom endast små mängder kväve finns i flamman (om bränslet innehåller kväve).

  6.3.3 Produktion

  Luft består av 78 % kväve, 21 % syre och 1 % argon. Ren syrgas (99,9 % renhet) produceras från det syre som finns i luften genom att komprimera, kyla och expandera luften i flera steg. När tillräckligt låg temperatur har uppnåtts, cirka -200°C, är luften flytande, och de olika gaserna kväve, syre och argon kan skiljas från varandra genom att de kokar vid olika temperaturer. För produktion av syrgas åtgår elenergi, cirka 0,5 kWh per normalkubikmeter.

  6.3.4 Användning av syrgas

  Inom ett integrerat verk används de största mängderna syrgas i LD-konvertern för att färska råjärn till råstål genom att förbränna kolet i råjärnet. Syrgas används ibland även för att öka syrgasinnehållet i förbränningsluften till brännare eller i blästerluften till masugnar.

  I ett skrotbaserat verk används syrgas främst i ljusbågsugnen för lansning (tillförsel genom ett rör, så kallad lans) tillsammans med kol och i oxy-fuelbrännare samt vid eventuell behandling av stål i konverter.

  För värmning och glödgning av stål används syrgas, till exempel genom anrikning av förbränningsluften, för att få effektivare förbränning och mindre bränsleförbrukning.

  6.3.5 Säkerhetsaspekter

  Syrgas distribueras i rör inom verken.
  Tänk på att:

  • använda rostfria rör vid högre syrgashastigheter i rören.
  • använda avfettade rör och andra komponenter för att undvika brandfara. Syrgas i kombination med brännbart material är mycket brandfarligt.