Innehållsförteckning

  10.0.1 Översikt

  Grundämnet aluminium är den vanligast förekommande metallen i jordskorpan men i dess metalliska form är den alltför reaktiv för att kunna förekomma i naturen. Man hittar den därför i olika mineraler där bauxit är den främsta källan till
  aluminiumproduktionen.

  10.0.2 Brytning av bauxit

  Bauxit bryts i tropiska och subtropiska områden som Australien, Sydamerika, Väst- och Centralafrika.

  10.0.3 Bayermetoden

  Efter det att bauxiten har brutits omvandlas den till aluminiumoxid via en kemisk process som kalllas Bayermetoden

  10.0.4 Elektrolys

  Aluminiumoxiden omvandlas sedan till primäraluminium via elektrolys. Denna process är energikrävande.

  10.0.5 Halvfabrikat

  Primäraluminium omformas sedan till halvfabrikat som till exempel plåt, profiler och göt. Dessa fungerar sedan som utgångsmaterial för annan produktion.

  10.0.6 Förädling till produkter

  Från plåt, profil och gjutgods produceras sedan den färdiga produkten med olika bearbetnings- och ytbehandlingsmetoder.

  10.0.7 Återvinning

  När produktens livstid är slut återvinns aluminium genom omsmältning. Omsmältning av aluminium är en effektiv process och kan göras många gånger utan större kvalitetsförlust. Idag utgörs mer än en tredjedel av aluminiums världsproduktion av omsmält metall.

  10.0.8 Energi

  Följer man processen från mineral till ett ton plåt eller profil förbrukas drygt 20 000 kilowattimmar (kWh). Det motsvarar energiförbrukningen i ett småhus under ett år. Mer än tre fjärdedelar av energin används vid framställningen av primäraluminium och det mesta är elenergi.

  Vid återvinningen av aluminium åtgår 5% av energin som används vid produktion av primäraluminium.

  10.0.9 Miljö

  Bauxitbrytning sker oftast i dagbrott. Påverkan är förhållandevis liten, jämfört med andra metaller och återplanteras av seriösa företag.

  Rödslammet, som är en rest sedan aluminiumoxiden separerats, är en belastning. Idag deponeras merparten. Intensiv forskning pågår för att förbättra hanteringen. Bland annat innehåller det höga halter järn, därav rödfärgen.

  10.0.10 Hälsa

  Idag finns inga kända hälsorisker vid normal kontakt med metalliskt aluminium. Aluminiumsvetsning, aluminiumproduktion etc kräver skyddsåtgärder. Kontaktallergi är mycket sällsynt.

  Livsmedelsverket tycker att man bör undvika att tillaga sura rätter, som rabarber, i aluminiumgrytor.