21.4 Energiledning

Huvudsyftet med att införa ett energiledningssystem är att minska företagens energikostnader genom ett strukturerat förbättringsarbete.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  21.4.1 Energiledning

  Ett energiledningssystem bygger på en metod kallad PDCA (Plan Do Check Act). Tillämpning av metoden ger ett kontinuerligt arbetssätt för att ständigt kunna förbättra arbetet med ledningssystemet. Ett energiledningssystem byggs upp så att företaget ständigt ska effektivisera sin energianvändning. Det kan också skapa förutsättningar för att öka andelen förnybar energi och att öka utbytet av energi med omkringliggande samhälle.

  Systemet fungerar också som en källa till kunskap om företagets energianvändning. Det är viktigt när verksamhetsmålen ska tas fram, följas upp och höjas. Systemet leder också till utveckling av rutiner, både för inköp och för drift och underhåll.

  Internationell standard

  2011 publicerades en internationell standard för energiledningssystem, ISO 50001, vilken nu även är gällande svensk och europeisk standard. Den baserar sig till stor del på tidigare energiledningsstandarder, SS EN 16001 och SS 62 77 50, och går väl att integrera med andra ledningssystem till exempel miljöledningssystemet ISO 14001. Företag som vill ha intyg på att deras energiledningssystem följer standarden kan certifiera det genom ett ackrediterat certifieringsföretag. Energimyndigheten har tillsammans med SWEDAC och certifieringsorganen kommit överens om att tillämpa övergångsregler för de företag som certifierats enligt de tidigare standarderna.

  Övergångsregler för energiledningsstandarder

  • Enligt tidigare beslut skall alla certifikat mot SS 627750 vara indragna 2012-08-18.
  • För certifikat enligt EN 16 001 gäller att dessa skall vara indragna senast 2014-12-31.
  • Alla nycertifieringar från och med 2012-04-24 skall ske mot ISO 50 001.
  • Alla omcertifieringar från och med 2013-01-01 skall ske mot ISO 50 001.

  Energiledning Light

  Helhetssynen säkerställer att åtgärder, tekniska och mjuka, genomförs på rätt sätt och i rätt ordning. Ett sätt att arbeta systematiskt med energianvändningen är att införa ett energi-ledningssystem.

  Det behöver dock inte vara ett certifierat ledningssystem, utan det finns andra metoder för att uppnå goda resultat. Vad som passar bäst i er beror på dess tidigare arbete med energifrågor, storlek på organisationen, vilken typ av verksamhet som bedrivs samt om någon annan typ av ledningssystem redan finns implementerat.

  Energiledning Light är ett koncept som utvecklats av Swerea SWECAST inom energinätverket ENIG. Det bygger på att man genom självstudier och utbildning ska kunna lära sig grunderna i ett energiledningssystem och få en insikt om hur det fungerar.

  Via verktyget erhåller du stöd för skapa en god struktur i arbetet med energirelaterade frågor. Du kommer med hjälp av en utvecklad arbetsmetodik skaffa dig goda förutsättningar för att implementera en struktur för att arbeta med energirelaterade frågor i din verksamhet.

  Förslag på införande

  Ett förslag på hur det kan se ut när ett energiledningssystem ska införas presenteras nedan. Förutsättningarna i det enskilda företaget måste vara det som styr införandet och de följande punkterna är alltså inget krav utan mer stöd, tips och idéer. Förslaget är baserat på den metod som används i ovan nämnda Energiledning Light

  1. Bygg upp en organisation för energiledningssystemet. Organisationen ska ha ansvar och befogenheter att utföra åtgärder inom systemets olika delar.
  2. Anta en energipolicy
  3. Genomför en kartläggning och analys av energianvändningen. Det ger grundkunskap som kan användas för att bedöma vilka mål om energieffektivisering som är utmanande men ändå möjliga att nå samt vilka åtgärder som kan genomföras.
  4. Sätt upp och besluta mål för hur energianvändningen ska förändras och bestäm hur målen ska mätas och följas upp.
  5. Upprätta en handlingsplan till varje mål. Planen kan innehålla åtgärder som kommit fram vid kartläggningen men också andra typer av åtgärder som informationskampanjer eller installation av mätutrustning.
  6. Se över rutinerna för drift och underhåll. Förändra och förtydliga rutinerna för att öka energieffektiviteten.
  7. Se över rutinerna för hur inköp sker. Inför krav på energieffektivitet vid upphandling av energikrävande utrustning.
  8. Se över rutinerna för projektering. Ha med energifrågan genom hela projekteringsprocessen för att uppnå ett mer energieffektivt slutresultat. Det är alltid lättare att nå bra energieffektivitet vid nyprojektering än vid omprojektering.
  9. Utbilda alla medarbetare. Alla i företaget påverkar energianvändningen och fler åtgärder kan identifieras om samtliga medarbetare är med och tänker energi.
  10. Inför rutiner för hur energifrågorna ska kommuniceras inom och utom företaget, hur brister i energiledningssystemet ska upptäckas och rättas till och hur revision ska ske.

  Handböcker

  Det finns många handböcker som kan vara till hjälp i ditt arbete med energiledning och energieffektivisering. Dessa finns tillgängliga via verktyget Energiledning Light. Registrering och användning är kostnadsfritt.

  Handlingsplanen – hjärtat och motorn i ledningssystemet

  En energihandlingsplan är ett verktyg som företaget kan använda för att på ett systematiskt sätt arbeta med energieffektivisering. Målsättningar och aktiviteter i energihandlingsplanen ska förmedlas till medarbetarna så att alla bidrar till förändringen.

  Handlingsplanen ska beskriva de åtgärder som företaget tänker genomföra för att nå sina energimål. Den ska också innehålla uppgifter om ansvarsfördelning för varje åtgärd. Dessutom ska handlingsplanen ange vilka resurser som krävs och vilken tidplan som gäller.

  I handlingsplanen bör det finnas en struktur för hur arbetet med energieffektivisering ska organiseras. Följande kan vara bra att tänka på:

  • Det bör finnas en energiansvarig som driver arbetet med handlingsplanen.
  • Någon från företagsledningen bör vara involverad i arbetet.
  • Det bör finnas en tekniskt ansvarig.
  • Slå fast hur åtgärderna ska genomföras.
  • Prioritera aktiviteterna.
  • Utse en ansvarig för respektive aktivitet.
  • Se över behovet av kompetensutveckling för att driva energiledningsarbetet.
  • Utnyttja externa resurser och kontakter.

  Handlingsplanen kan exempelvis innehålla åtgärder som:

  • Utbildningsplaner
  • Informationskampanjer
  • Analyser av utvalda områdens energianvändning
  • Analyser av möjliga åtgärdsförslag
  • Förändring i energiförsörjningssystem
  • Byte av energibärare
  • Byte av utrustning
  • Utökat energiutbyte med omgivande energianvändande verksamhet
  • Utökad processintegration i anläggningen
  • Införande av effektivare styr- och reglersystem
  • Införande av effektivare rutiner för projektering, drift och underhåll och inköp

  Handlingsplanen ska uppdateras årligen och innehålla följande:

  • Beskrivning av åtgärder för att uppnå ett energimål
  • Ansvariga för arbetet och övriga deltagare.
  • Tidsplan för åtgärder.
  • Kommentarer och/eller analys av resultatet.
  • Beskrivning av rutiner för dokumentation och avrapportering.