20.7 Processvatten

Kommunen är skyldig att ta emot sanitärt avlopp till sina reningsverk. Däremot finns inte motsvarande skyldighet att ta emot industriellt processvatten.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  20.7.1 Processvatten

  Det betyder att om kommunen skall kunna ta emot denna typ av vatten krävs att vattnet uppfyller de krav som kommunen ställer vad gäller vattnets innehåll av eventuella föroreningar. Utöver detta kan det i tillståndsbesluten finnas villkor som styr upp vad vattnet får innehålla.

  Det vatten som förekommer är bland annat kylvatten från ugnar som kan orsaka uppvärmning av recipienten. Trumling och tvättanläggningar för godset kan också ge upphov till vatten med innehåll av metaller eller olja vilket kan ge påverkan på reningsverket eller recipienten.

  Oljehaltigt vatten kommer från kondensvatten i kompressorer och spolplatta för verktyg och så vidare.

  Åtgärder

  En rad olika reningstekniker finns tillgängliga på marknaden. För kondensvatten från kompressorer finns exempelvis relativt billiga reningsutrustningar för avskiljning av olja, vilka är enkla att installera och hantera.

  När det gäller våttrumling av metaller är den allmänna strävan att vattensystemet skall slutas.

  Kylvatten från elektriska smältugnar är ett annat exempel på område där avloppsvatten är aktuellt. I detta fall försöker man i största möjliga utsträckning ta vara på värmeinnehållet i kylvattnet och med användning av värmeväxlare använda värmeenergin till uppvärmning av lokaler eller varmvatten. Detsamma gäller beträffande kylvatten från pressgjutverktyg. Vattnet återanvänds sedan i processen.