Innehållsförteckning

    5.6.1 Defektbedömning

    Defektbedömning sker nästan uteslutande genom en subjektiv bedömning av operatören. Generella gränser för hur små fel, som kan påvisas, eller hur djupt under ytan ett fel kan ligga för att kunna indikeras finns ej. Djupet hos en spricka påverkar storleken av läckflödet över sprickan, vilket i viss mån kan påverka indikationens storlek.

    Geometriska faktorer, som skarpa hörn och areavariationer, såväl som magnetiska fält orsakade av värmebehandlingseffekter samt strukturen hos vissa material, kan ge upphov till störande indikationer, så kallade falska eller icke relevanta indikationer. Detsamma gäller för dåligt rengjord eller grov yta. Det är operatören, som genom utbildning och erfarenhet samt genom användande av rätt teknik, borgar för att avsett provningsresultat uppnås.