Innehållsförteckning

  0.9.1 Framtida utveckling av stränggjutningen

  Vid sidan av tendensen att gjuta klenare dimensioner finns flera intressanta utveck- lingstrender för stränggjutningen.

  Värmd gjutlåda: Att införa värmetillförsel till stålet i gjutlådan skulle medge längre uppehållstider och en effektivare slaggavskiljning. Detta skulle också medföra att man kunde gjuta vid en konstant temperatur. Hittills har man inte hittat en tillräckligt praktisk attraktiv metod att värma stålet i gjutlådan.

  Filter: Experiment har gjorts med keramiska filter som kan avskilja inneslutningar mycket effektivt. En utveckling av de keramiska materialen är nödvändig om filter skall komma att användas kommersiellt.

  Elektromagnetisk broms (EMBR): Tekniken finns idag installerad vid ett mindre antal anläggningar och förväntas få en ökande användning. Applikationen av tekniken kan troligen utvecklas ytterligare. Detsamma gäller för induktiva omrörare (EMS).

  Stålpulverinjektion i kokill: För att radikalt förbättra segringsbilden och strukturen har man försökt med att blåsa in järnpulver i kokillen för att snabbt sänka temperaturen. Man får en stor likaxlig zon med stor jämnhet. Det är också troligt att hastigheten kan höjas avsevärt vid tillsats av ett kallt stålpulver. Tillämpning av tekniken är troligen begränsad till speciella stålsorter.

  Viktig mätutrustning för stränggjutningen som troligen snart blir använd är att kunna mäta stelningsgrad samt temperaturmätning kontinuerligt i skänk och gjutlåda.

  Generella trender är som på alla metallurgiska processer: mer mätutrustning, bättre matematiska modeller, mer datorstödd styrning, ökad automatisering, ökad jämnhet på insatssidan och färdigsidan.