Innehållsförteckning

    1.3.1 Krav på ämnen

    Tillverkning av slabs sker enligt tillverkningsföreskrifter för att i möjligaste mån uppfylla de kvalitetskrav som gäller. Ämnenas kvalitetskrav grundas på krav på den valsade slutprodukten men även på krav från valsverken. Exempel på sådana specificerade krav kan vara dimensions- och formtoleranser.

    För att stickserier och kalibreringar skall fungera måste ämnena hålla vissa toleranser. Ämnesdimensionen påverkar givetvis hetlängden och bredden vid valsning och kan inverka på utbytestalet. Undermått hos ämnet kan medföra att man inte får ut hela antalet prima längder från en heta. Felaktigheter i formen, till exempel oplanhet hos ämnet, kan medföra hanteringsproblem på rullbanor i ugn och valsverk.

    Skevhet och andra formfel kan leda till problem vid valsningen och formfel hos slutprodukten. Ytfel och sprickor på ämnena måste normalt slipas bort. Även slipningen måste utföras med hänsyn till kvalitetskraven på den färdiga produkten. Ämnenas inre egenskaper kan kontrolleras med avseende på sprickor, till exempel hörnsprickor, kylspänningssprickor eller tvärsprickor. Andra inre egenskaper som man ställer krav på är omfattningen av slagger och segringar.