7.1 Förebyggande underhåll – FU

Skriv ut
Innehållsförteckning

  7.1.1 Förebyggande underhåll – FU

  I begreppet förebyggande underhåll ryms dels direkt FU (till exempel planerade utbyten) dels indirekt FU (till exempel tillståndsstyrt underhåll).

  Normalt genomförs FU innan studerad komponent eller system upphört att fungera. Det hindrar inte de kan vara skadade eller förslitna i viss utsträckning, det vill säga funktionen finns fortfarande kvar inom utsatta gränsvärden. Ett vanligt förfarande är att man regelbundet kontrollerar vissa signifikanta parametrar i en anläggning för att upptäcka om parameterinställningen ändrats eller fortfarande är den rätta för optimal drift.

  7.1.2 Direkt FU

  De former av underhåll som brukar hänföras till denna grupp är:

  • Smörjning
  • Planerade utbyten
  • Rengöring
  • Planerade renoveringar

  Smörjning och rengöring
  Detta är kanske den minst glamorösa formen av underhållsarbete men samtidigt är den bland de viktigaste. Ett fungerande underhåll med dessa åtgärder kan förhindra kostsamma insatser på grund av senare uppkomna fel. Idealet är att kombinera detta arbete med lämpliga former av tillståndskontroll så att den förebyggande insatsen blir heltäckande.

  Planerade utbyten
  På komponenter och system där denna underhållstyp är lämplig, görs planerade utbyten av enskilda delar eller i extremfall samtliga delar i samma utbytesomgång. Periodiciteten kan grunda sig på kalendertid, driftstid, producerade ton et cetera.

  Normalt görs dessa utbyten innan någon tillstånds- eller funktionskontroll visat på behov av utbyte. Utbytestakten grundar sig på att driftstiden är förutsägbar.

  Anledningar att använda denna form av planerade utbyten kan vara:

  • Tidsmässing vinst av att byta flera komponenter samtidigt
  • Billiga komponenter
  • Mycket hög stilleståndskostnad
  • Säkerhetsaspekter
  • Föreskrivna garantivillkor

  Omfattningen, det vill säga mängden utbytta komponenter i varje utbytescykel, bestäms oftast genom besparingsberäkningar. Ett klassiskt exempel är utbyte av lampor, speciellt om stege behövs för att nå armaturerna. Tidsbesparingen kan vara av den storleken att utbyte av flera lampor lönar sig, när stegen väl är framtagen.

  Utbytet kan göras efter olika principer. Man skiljer mellan:

  1. Utbyte av den felande komponenten
  2. Som 1, med tillägget att utbyte sker av samtliga likadana enheter med en ålder/livslängd överstigande ett bestämt gränsvärde
  3. Som 2 men utan gränsvärde. Alltså byts samtliga komponenter av samma typ då en fallerar.

  Planerade renoveringar
  Detta begrepp täcker vad vi normalt kallar service och översyn. Det är egentligen en underhållsinsats av både direkt och indirekt karaktär. Avsikten är att med utbyten av komponenter, rengöring, smörjning samt vissa tillstånds- och funktionskontroller återställa utrustningen i avsedd kondition.

  7.1.3 Indirekt FU

  Denna form av underhåll omfattar åtgärder av kontrollerande karaktär.

  Vi skiljer på:

  • Tillståndskontroll, TK 
  • Funktionskontroll, FK

   

  Att öka driftsäkerheten genom FU i form av periodiska utbyten har i vissa fall visat sig vara en varken tekniskt eller ekonomiskt framgångsrik metod. Tillståndsstyrt underhåll ersätter eller kompletterar nu i allt större omfattning de periodiska utbytena.

  7.1.4 Avhjälpande underhåll - AU

  Avhjälpande underhåll avser insatser för att återställa felande funktioner, alltså reparationer till följd av haverier såväl som upptäckter vid FU.

  Dessa avhjälpande insatser är dock av olika karaktär. Haverier är oplanerade händelser, medan AU till följd av FU kan planeras. Det senare förutsätter dock att upptäckter rapporteras till UH-planeringen.